Hướng dẫn làm việc với đầu vào-ra analog S7-1200

Sử dụng lệnh NORM_X và lệnh SCALE_X

Sử dụng lệnh NORM_X và lệnh SCALE_X xem help trong TIA PORTAL

Tham khảo : http://fulle.com.vn/analog-voi-plc-siemens-s7-1200-n44.html

1. Video học Vào ra analog


2. Hướng dẫn dùng PID

Còn nhiều trên youtube

8/27/2019 10:46:06 PM