Tự động trả dữ liệu về khi có thay đổi trong DB
Bạn muốn viết chương trình quản lý nhà sách gồm có 2 tầng, nếu khi bạn thanh toán ở máy 1 ở trên tầng 1, thì xuống tầng trệt hệ thống cũng tự động cập nhật là biết đơn hàng này đã được thanh toán rồi

Hướng dẫn các bạn sử dụng SqlDependency để kiểm tra dữ liệu thay đổi trong sql server, Đơn giản bạn có thể hiểu, là khi dữ liệu trong sqlserver được thay đổi thì form của mình cũng tự động cập nhật theo mà không cần phải sử dụng thao tác refresh database.

Ví dụ: Bạn muốn viết chương trình quản lý nhà sách gồm có 2 tầng, nếu khi bạn thanh toán ở máy 2 ở trên tầng 2, thì xuống tầng 1 hệ thống cũng tự động cập nhật là biết đơn hàng này đã được thanh toán rồi, thông thường để giải quyết bài toán realtime này, các bạn thường sử dụng timer để tự động kiểm tra dữ liệu liên tục, xem dữ liệu có thay đổi hay không, để load dữ liệu lên hệ thống. Nhưng với các xử lý này với hệ thống 1 hay vài máy thì không sao, nhưng nếu sử dụng nhiều máy, cứ kiểm tra dữ liệu liên tục, sẽ làm rất tốn tài nguyên của sqlserver, v.v... Và để giải quyết vấn đề trên ta sử dụng giải pháp là sử dụng SqlDependency.

- Đầu tiên các bạn, cần phải sử dụng lệnh: ALTER DATABASE [TENDATABASE] SET ENABLE_BROKER

để kích hoạt dịch vụ broker trong sql server.

- Trong ví dụ trên mình sử dụng câu truy vấn: SELECT   masv, tensv, khoa  from dbo.tbl_sinhvien

Lưu ý:

1. Khi các bạn sử dụng SqlDependency thì khi truy vấn, các bạn không được select * mà phải select từng field mà các bạn muốn hiển thị.

2. Tên database phải thêm dbo.tenbang.

- Dưới đây là code của chương trình :

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.Data.SqlClient;
namespace DemoSQL
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public string m_connect = @"Data Source=.;Initial Catalog=STUDENT;Integrated Security=True";
        SqlConnection con = null;
        public delegate void NewHome();
        public event NewHome OnNewHome;
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            try
            {
                SqlClientPermission ss = new SqlClientPermission(System.Security.Permissions.PermissionState.Unrestricted);
                ss.Demand();
            }
            catch (Exception)
            {
  
                throw;
            }
            SqlDependency.Stop(m_connect);
            SqlDependency.Start(m_connect);
            con = new SqlConnection(m_connect);
        }
  
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {
            OnNewHome+=new NewHome(Form1_OnNewHome);//tab
            //load data vao datagrid
            LoadData();
        }
  
        public void Form1_OnNewHome()
        {
            ISynchronizeInvoke i = (ISynchronizeInvoke)this;
            if (i.InvokeRequired)//tab
            {
                NewHome dd = new NewHome(Form1_OnNewHome);
                i.BeginInvoke(dd, null);
                return;
            }
            LoadData();
  
        }
  
        //Ham load data
        void LoadData()
        {
            DataTable dt = new DataTable();
            if (con.State==ConnectionState.Closed)
            {
                con.Open();
            }     
  
            SqlCommand cmd = new SqlCommand("SELECT   masv, tensv, khoa  from dbo.tbl_sinhvien", con);
            cmd.Notification = null;
  
            SqlDependency de = new SqlDependency(cmd);
            de.OnChange += new OnChangeEventHandler(de_OnChange);
  
            dt.Load(cmd.ExecuteReader(CommandBehavior.CloseConnection));
            dataGridView1.DataSource = dt;
        }
        public void de_OnChange(object sender, SqlNotificationEventArgs e)
        {
            SqlDependency de = sender as SqlDependency;
            de.OnChange -= de_OnChange;
            if (OnNewHome!=null)
            {
                OnNewHome();
            }
        }
    }
}
10/10/2017 9:50:38 PM